سیب زمینی رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه

سیب زمینی: رضا قوچان نژاد هیرنوین اردیویژه لیگ هلند قوچان نژاد ویلم

گت بلاگز اخبار پزشکی خواب خوب با زندگی بهتر همراه است

به گزارش مهر، بنیاد ملی خواب آمریکا عنوان می کند داشتن خواب کافی باکیفیت در موارد زیر به فرد کمک می کند:

خواب خوب با زندگی بهتر همراه است

خواب خوب با زندگی بهتر همراه است

عبارات مهم : احساس

کیفیت خواب بر کیفیت زندگی، هم از لحاظ فیزیکی و هم احساسی، تاثیر دارد.

به گزارش مهر، بنیاد ملی خواب آمریکا عنوان می کند داشتن خواب کافی باکیفیت در موارد زیر به فرد کمک می کند:

خواب خوب با زندگی بهتر همراه است

– اصلاح توانایی یادگیری و تمرکز؛

احساس خوش حالی زیاد و بدخلقی کمتر؛

– اصلاح بازدهی و کارایی؛

احساس گرسنگی کمتر؛

به گزارش مهر، بنیاد ملی خواب آمریکا عنوان می کند داشتن خواب کافی باکیفیت در موارد زیر به فرد کمک می کند:

– کم کردن ریسک عفونت و بیماری های مزمن.

واژه های کلیدی: احساس | تمرکز | زندگی | همراه | احساسی | بدخلقی | گرسنگی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs